بروزرسانی: 8-9-1402
روال ثبت نام ورودی جدید

معرفی:

 

گردش کار:

-

پرسش های متداول:

-

کارشناس مربوطه: خانم دکتر قمر عباسی 4295 و آقای دکتر اکبر حسین زاده4203


ارتباط با جغرافیا

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-