راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن جغرافیا    
مدیر گروه جغرافیا

جلالی - مسعود
4201
کارشناس گروه جغرافیا

حسین زاده - اکبر
4203
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا

حسین زاده - اکبر
4111
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا

عباسی - قمر
4295


ارتباط با جغرافیا

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-